Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych przyjmowane są w godzinach pracy sekretariatu (8:00-16:00), ponad to 7 i 14 marca będą przyjmowane w godzinach 7:00-17:00. 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/24

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli  na rok szkolny 2023/2024

Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli w Pruszkowie będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego.

Link do systemu: www.pruszkow.formico.pl

 • od 1 marca 2023 r. od godz. 8.00
 • do 15 marca 2023 r. do godz. 16.00,

Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki przedszkolnej  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

 

Wykaz Przedszkoli Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków

NAZWA PLACÓWKI ADRES TELEFON DYREKTOR
Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Jarzynowa 21 tel. 299-11-56 Grażyna Majchrzak
Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Partyzantów 2/4 tel. 739-12-53

tel. 758-60-05 w.253

Ewa Bownik
Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Chopina 1 tel. 758-68-32 Iwona Długosz-Szewczyk
Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. B. Prusa 27 tel. 758-89-29 Marzena Mączyńska
Integracyjne Przedszkole Miejskie
Nr 5
ul. Narutowicza 20 tel. 728-80-34 Bożena Rosłon,
Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Hubala 1 tel. 758-41-28 Wiesława Juszczyk
Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Słowackiego 1 tel. 758-85-53 Agnieszka Ołdakowska
Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. Mostowa 2 tel. 299-15-95

tel. 299-44-89

Edyta Wołowiec
Przedszkole Miejskie Nr 9 ul. Moniuszki 9 tel. 758-68-53 Sylwia Roguska
Przedszkole Miejskie Nr 10 ul. Chopina 13 tel. 758-83-12 Elżbieta Nowacka
Przedszkole Miejskie Nr 11 ul. Mostowa 2* tel. 758-43-64 Olga Kijewska
Przedszkole Miejskie Nr 12 ul. Andrzeja 12 tel. 758-22-58 Maria Adamczyk
Przedszkole Miejskie Nr 13 ul. Antka 7 tel. 758-62-01 Alicja Jastrzębska
Przedszkole Miejskie Nr 14 ul. Jasna 2 tel. 758-20-38 Paulina Andrzejewska
Przedszkole Miejskie Nr 15 ul. Dębowa 8 tel. 758-88-38 Alina Masłowska
Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Pływacka 16 tel. 795-382-172 Beata Stosio

* W związku z rozbudową i remontem Przedszkola Miejskiego Nr 11 przy ul. Hubala 2, placówka w roku szkolnym 2023/2024 aż do ukończenia prowadzonej inwestycji będzie się mieścić w budynku przy ul. Mostowej 2 w Pruszkowie.

 

Wzorem lat ubiegłych rodzice będą mieli prawo wskazania 3 przedszkoli w procesie rekrutacji.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych przez rodziców we wniosku prezydent miasta skieruje dziecko do innego przedszkola, w którym są wolne miejsca.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

– kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
 2. Zasiłek rodzinny – 4 punkty.
 3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.
 4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
 5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu – 8 punktów.
 6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do przedszkola pierwszego wyboru.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w Przedszkolu Miejskim może:

– wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,

– zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach, który za pośrednictwem odpowiednich instytucji uzyska niezbędne informacje.

Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała  punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2017), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz nie były kierowane do placówek niepublicznych będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa. Dzieci te nie będą rekrutowane elektronicznie,
a na podstawie wniosku papierowego złożonego w danej szkole.

Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs ofert dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

 

Postępowanie uzupełniające

Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wyłącznie w przypadku, gdy
w przedszkolu będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

 

Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie zostaną uwzględnione.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

 • dyrektorzy pruszkowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych,
 • pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Do pobrania: Zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji 2023

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
Do pobrania: Uchwała Nr LXXI.648.2023 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych   

Dyżur wakacyjny

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023

W miesiącach wakacyjnych 2023 roku w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur według poniższego harmonogramu.

I turnus

3-14.VII.2023 r.

II turnus

17-28.VII.2023 r.

III turnus

31.VII-11.VIII.2023 r.

IV turnus

14-28.VIII.2023

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. Chopina 1

tel. 758-68-32

 

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. Mostowa 2

tel. 758-22-27

 

Przedszkole Miejskie Nr 16

ul. Pływacka 16

tel. 795-382-172

 

Przedszkole Miejskie Nr 12 ul. Andrzeja 12

tel. 758-22-58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. Prusa 27

tel. 758-89-29

 

Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5

ul. Narutowicza 20

tel. 728-80-34

 

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul. Hubala 1

tel. 758-41-28

 

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. Słowackiego 1

tel. 758-85-53

 

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. Chopina 13

tel. 758-83-12

 

Przedszkole Miejskie Nr 13 – z wyłączeniem filii przy
ul. Helenowskiej
ul. Antka 7

tel. 758-62-01

 

Przedszkole Miejskie Nr 14

ul. Jasna 2

tel. 758-20-38

 

Przedszkole Miejskie Nr 11

ul. Mostowa 2

tel. 758-43-64

 

Przedszkole Miejskie Nr 1

ul. Jarzynowa 21

tel. 299-11-56

 

Przedszkole Miejskie Nr 9

ul. S. Moniuszki 9

tel. 758-68-53

 

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Dębowa 8

tel. 758-88-38

 

 

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny będą dostępne w macierzystym przedszkolu.

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej przedszkola lub platformy 4Parents. Wypełniony wniosek należy złożyć w wyznaczonym miejscu w przedszkolu w terminie
od 6 lutego 2023 roku do 17 lutego 2023 roku.

Rodzic ma możliwość zapisania dziecka na więcej niż jeden turnus wakacyjny.

We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję. Pisemna informacja ze wskazaniem dyżurującego przedszkola zostanie podana do wiadomości zainteresowanym rodzicom
w terminie do 28 lutego 2023 roku.

Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

 • 06.02.2023 r. – 17.02.2023 r. – złożenie wypełnionego Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w macierzystym przedszkolu,
 • 01.03.2023 r. – 10.03.2023 r. – wniesienie opłaty za świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00)  przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich),
 • 01.03.2023 r. – 10.03.2023 r – wniesienie opłaty za żywienie dziecka ( 14,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu) – przelewem na wskazany przez przedszkole
  nr konta.

Rodzice otrzymają w macierzystym przedszkolu informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów płatności za dyżur wakacyjny.

Niewniesienie w/w opłat w wyznaczonych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru. Szczegółowych informacji dotyczących dyżurów wakacyjnych udziela Dyrektor Placówki macierzystej.

PLIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 26.2022 z dnia 2 lutego 2022 r.

Harmonogram zapisów na dyżury

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2023

Zmiana stawki żywieniowej 2022/2023

W poniższym Zarządzeniu Dyrektora PM1 znajduje się informacja na temat zmiany kwoty stawki żywieniowej w naszej placówce. 

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01.09.2022r

 

 

 

Propozycja Ubezpieczenia dla dzieci w PM1 w Pruszkowie

Szanowni Państwo, 

poniżej zamieszczamy ofertę ubezpieczenia grupowego dla naszych  przedszkolaków. 

Jest to ubezpieczenie od tego samego pośrednika, który był w zeszłym roku. 

Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki, umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką, wybierając opcję

„Chcę kupić nowe ubezpieczenie”

Poniżej link zakupowy do ubezpieczenia:

LINK do zakupu ubezpieczenia dla dziecka 

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są o świadczenie dotyczące pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 – zakres dotyczy wszystkich dzieci w wieku od ukończenia 4 miesiąca do 7 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 25 roku życia. 

Na portalu bezpieczny.pl Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia
i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. Co ważne,
w ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci.

Przedszkole nie pośredniczy z zawarciu ubezpieczenia.

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica.

W przypadku trudności z zawarciem ubezpieczenia mogą Państwo skorzystać z technologii zdalnego wsparcia. Po przejściu na stronę bezpieczny.pl w e-ulotce wyświetlą się Państwu dane kontaktowe do lokalnego Pośrednika obsługującego naszą szkołę. Mogą Państwo skontaktować się z nim i otrzymać pomoc w zakupie ubezpieczenia i wypełnieniu wniosku, bez wychodzenia z domu
i na ekranie Państwa komputera.

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z :

Małgorzata Wiśniewska
Tel. 793 102 223

E-mail: mwisniewska@bezpieczny.pl

Zebrania z Rodzicami!

Drodzy Rodzice!
Przedstawiamy harmonogram zebrań organizacyjnych w związku z początkiem roku przedszkolnego 🙂
Rodziców grup I i II zapraszamy na salę gimnastyczną, gdzie odbędzie się zebranie z Panią Dyrektor. Pozostałe grupy mają zebrania w swoich salach.
Do zobaczenia 🙂

Roztańczona Jedynka

Dzieci z grup Fasolki i Pomidorki wzięły udział w Międzyprzedszkolnym Festiwalu Tanecznym organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 8. Nasza grupa taneczna zajęła I miejsce🏆 🎉

Rozstrzygnięcie konkursu „Moje drzewo genealogiczne”

Konkurs plastyczny „Moje drzewo genealogiczne” organizowany w ramach projektu „Pruszków ze Żbikiem poznasz – polubisz” rozstrzygnięty! 😊 Wszystkim uczestnikom gratulujemy wykonania pięknych prac. Dziękujemy sponsorowi nagród – firmie St. Majewski. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • zerówki:
 1. miejsce: Marysia K., gr. Pomidorki
 2. miejsce: Tomek M., gr. Marchewki
 • 3 – 5-latki:
 1. miejsce: Klara gr. Buraczki
 2. miejsce: Alicja Rz., gr. Rzodkiewki
 3. miejsce: Julek, gr. Szczypiorki
 • prace wyróżnione:

Zuzia i Kuba M., gr. Buraczki i Szczypiorki

Pola, Gabryś i Marcel, gr. Rzodkiewki

(no title)

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą.
Życzenia wielkanocne składają
Dyrektor oraz wszyscy pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie
🕊🌱🌿
Może być zdjęciem przedstawiającym kwiat i tekst „RADOSNYCH ŚWIĄT Wielkanocnych”

Warsztaty muzyczne

Dzisiaj w naszym przedszkolu gościliśmy Pana Tomasza, Tatę Kuby i Bartka, który zechciał podzielić się z dziećmi swoją pasją, jaką jest muzyka i gra na instrumentach. Przedszkolaki mogły sprawdzić, jak czują się w rockowym brzmieniu i odnalazły się w tym doskonale! Nawet nasz przedszkolny Żbik poczuł bluesa 😁🥁🎸🎤

Pierwszy Dzień Wiosny ze Żbikiem

W ramach projektu „Pruszków ze Żbikiem poznasz – polubisz” w Parku Mazowsze odbyło się wiosenne spotkanie pruszkowskich przedszkolaków. Głównym celem spotkania było świętowanie Pierwszego Dnia Wiosny. Każda z grup przedstawiła piosenkę o tematyce wiosennej oraz własnoręcznie zrobione atrybuty pożegnania zimy np. marzannę czy gaik. Z Przedszkola Miejskiego nr 1 w spotkaniu wzięły udział najstarsze grupy – Fasolki, Marchewki i Pomidorki.

Kwietniowy kiermasz dla autyzmu – sobota, 2 kwietnia!

Drodzy Przyjaciele Przylądka!

Wszystkie osoby związane z autyzmem wiedzą, że kwiecień jest Miesiącem Świadomości Autyzmu.
Co roku z tej okazji przygotowywaliśmy różne imprezy z Niebieskim Spacerem na czele. W tym roku w związku z panującą wokół trudną sytuacją weźmiemy udział tylko w kiermaszu zorganizowanym przez Centrum Handlowe Nowa Stacja w Pruszkowie. Odbędzie się on w sobotę 2.04. Na ten właśnie kiermasz rodzice naszych dzieci pod artystycznie utalentowanym okiem Mamy Maćka przygotowali przepiękne ozdoby wielkanocne. Oprócz możliwości nabycia tych rewelacyjnych prac, na kiermaszu można będzie się pobawić gigantycznymi piankowymi klockami konstrukcyjnymi Mammutico i sprawdzić swoją sprawność przechodząc przez sensoryczny tor przeszkód.

Serdecznie zapraszamy – Nowa Stacja Pruszków 2.04 godz. 11 do 19 A oto niektóre piękne ozdoby świąteczne, które będzie można kupić na kiermaszu.

 

W tym roku Kwiecień – Miesiąc Świadomości Autyzmu uczcimy obecnością na kiermaszu zorganizowanym z tej okazji przez Centrum Handlowe Nowa Stacja w Pruszkowie w sobotę 2.04 Jak będzie można okazać wsparcie dla Przylądka w tym dniu?

– kupując przepiękne ozdoby świąteczne przygotowane przez Rodziców naszych uczniów pod artystycznym okiem niezwykle utalentowanej Mamy Maćka (ozdoby prezentujemy na zdjęciach)

– dzieci  będą mogły pobawić się gigantycznymi piankowymi klockami konstrukcyjnymi Mammutico

– dla dzieci przygotujemy też sensoryczny tor przeszkód, na którym będą mogły sprawdzić swoją sprawność.

Gorąco Was zachęcamy do odwiedzenia nas w tym dniu i wsparcia naszych działań. 😀💙💙💙😀

Pierwszy Dzień Wiosny!

Wiosna, wiosna – tak piękna, radosna!
🌞🌷🌸🌳🐛🦋🐝🐞🐌
Przedszkolaki na Jarzynowej przywitały wiosnę wspólną zabawą, śpiewem i tańcem.
Przypomniały sobie także jakie są oznaki wiosny i razem z Marzanną na dobre pożegnały zimę w tym roku!

Budżet Obywatelski 2023!

Szanowni Państwo,

Od kilku lat mieszkańcy Pruszkowa aktywnie biorą udział w inicjatywie jaką jest Budżet Obywatelski.

W tym roku uruchomiliśmy już VII edycję Budżetu Obywatelskiego. Wierzę, że wzbudzi ona jeszcze większe zainteresowanie wśród naszych mieszkańców.

Pruszkowianie już nie raz pokazali, że zależy im na rozwoju naszego miasta, że są kreatywni i mają bardzo dobre pomysły. Dlatego też i w tym roku liczę, że złożycie Państwo dużo ciekawych i wpływających na piękno oraz rozwój naszego miasta projektów, zarówno dotyczących poprawy infrastruktury miejskiej, wspomagających aktywność ekologiczną jak i służących integracji społeczności lokalnej.

Zachęcam do składania projektów, które możecie Państwo zgłosić do 31 marca 2022 roku (do godz. 16:00).

Więcej informacji można uzyskać:

– na stronie internetowej: www.budzetobywatelski.pruszkow.pl

– pod nr telefonu: (22) 735-88-07

lub

– pisząc na adres: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl

Paweł Makuch

Prezydent Miasta Pruszkowa

Na pomoc Ukrainie!

Drodzy Państwo! 🇺🇦🇵🇱
Nasze przedszkole dołącza do zbiórki organizowanej przez Miasto Pruszków oraz ZTL Pruszkowiacy 👏🏼😇
Od dziś uruchamiamy w przedszkolu punkt zbiórki rzeczy potrzebnych uchodźcom z Ukrainy.
Zbieramy:
LEKI
• Środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, na przeziębienie i syropy na kaszel DLA DZIECI – np. Ibufen, Pedicetamol, Kidofen, Herbapect, Prospan, leki osłonowe, elektrolity, leki na biegunkę, wymioty, leki uspokajające bez recepty, tabletki do ssania na gardło, krople do nosa, woda morska, inhalatory
• Kremy na odparzenia – np. Linomag, Alantan
• Opatrunki, gazy, wody utlenione, bandaże
• Termometry
ARTYKUŁY HIGIENICZNE I DZIECIĘCE
• Pieluchy
• Chusteczki mokre i suche
• Mleko modyfikowane dla dzieci
• Mydła, płyny, oliwki
• Szczoteczki do zębów i pasty (najlepiej małe)
• Termosy
• Butelki dla dzieci ze smoczkami, smoczki
• Podgrzewacze do butelek, laktatory
Prosimy o zostawianie przedmiotów w pudle, w holu przy szatni.
Pomagajmy 💙💛

Regulamin elektronicznego pobytu 4PARENTS!

Szanowni Rodzice,

w załączniku znajduje się nowy regulamin elektronicznego pobytu dziecka w przedszkolu, proszę dokładnie zapoznać się z pismem. Regulamin wchodzi w życie dnia 03.12.2021r. 

Z wyrazami szacunku 

Grażyna Majchrzak

REGULAMIN ELEKTRONNICZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU 4PARENTS

I ty zostań Świętym Mikołajem!

Drodzy Rodzice,
W tym roku chciałabym zachęcić Was do wzięcia udziału w zbiórce darów dla Domu Pomocy Społecznej na Żbikowie, który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek, a przeznaczony dla dzieci, młodzieży oraz starszych niepełnosprawnych intelektualnie. W domu mieszka ponad 90 wychowanków w przedziale wiekowym od 15 do 90 lat. Siostra Dyrektor mówi o nich „nasze dzieci”, mimo że wiele jest już dawno pełnoletnia. Dorosłe dzieci, często wykluczone społecznie, niechciane, niekochane, a od których niejeden zdrowy mógłby uczyć się miłości i empatii. Uwielbiają pić kawę, która jest dla nich substytutem dorosłości, najlepiej sypana! Czekoladę, słodycze. Tak jak w każdej instytucji przydadzą się środki czystości i sucha długoterminowa żywność. Pomyślałam, że w tym roku nie ma co szukać dalekich fundacji jeśli można pomóc komuś lokalnie, po sąsiedzku.
Zróbmy razem coś fajnego i dobrego na Święta!
Wasza Przewodnicząca RR
Basia Roszkowska
 
Zbiórka trwa od 02.12.2021r. do 17.12.2021r. artykuły można zostawiać w pojemniku w holu przedszkola lub dostarczyć do sali. 
Zebrane artykuły przed Świętami dostarczymy do Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie

!

Dzień Głośnego Czytania!

W naszym przedszkolu dzieci bardzo lubią gdy się im czyta wiersze, bajki, opowiadania 🙂
Z okazji Dnia Głośnego Czytania gościliśmy w naszym przedszkolu Panią Prezydent Beata Czyżewska oraz Dyrektora Książnica Pruszkowska Pana Grzegorza Zegadło. Nasi gości przeczytali Papryczkom i Szczypiorkom bajki, za co bardzo dziękujemy!
😍
 

!

Spis Powszechny! Spisz się już teraz!

Dzień dobry

 

Szanowni Państwo

 

Tylko do 30 września trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Podstawową i obowiązkową metodą udziału w spisie jest wypełnienie formularza na stronie https://liblink.pl/HYG8A33fs4 Jest też najbardziej przyjazną i bezpieczną – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

 

Osoby, które nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza powinny zadzwonić na Infolinię Spisową 22 279 99 99 i postępować zgodnie z komunikatami. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pod koniec września może być duże obciążenie Infolinii i ta metoda nie będzie tak szybka jak samospis internetowy. Warto spisać się jak najszybciej.

 

Informacje zbierane są również przez rachmistrzów spisowych. Jeśli skontaktuje się z nami rachmistrz (bezpośrednio lub telefoniczne) nie możemy odmówić mu przekazania danych!

 

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Spis objęty jest tajemnicą statystyczną.

 

Jeśli jeszcze nie spisałeś siebie i swoich bliskich, nie zwlekaj. Spisz się już teraz! Więcej informacji: https://liblink.pl/NLRXiTnMu5

 

 Gminne Biuro Spisowe

 Miasta Pruszkowa

Dzień Przedszkolaka!

Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w dniu 13 września 2013 roku wspierający inicjatywę środowiska dyrektorów łódzkich przedszkoli Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

W uchwale zapisano: „Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka przyczyni się do popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej”.

Obchody tego dnia mają być impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej i szerzej – prawa dziecka do edukacji i wychowania przedszkolnego, zarówno wśród najmłodszych jak i dorosłych. W przedszkolach w tym dniu dzieciaki świętują ten dzień całodziennymi zabawami, występami przed rówieśnikami oraz rodzicami, przyjmując życzenia od dorosłej kadry z przedszkola.

 

Spotkanie z Policjantem!

W piątek 17.092021r. , w związku przypomnieniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym gościliśmy w naszym przedszkolu Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Tata naszych przedszkolaków Marcela i Marysi utrwalał z dziećmi zasady ruchu drogowego. Dzieci miały okazję założyć elementy stroju policjanta oraz z bliska obejrzeć radiowóz i policyjny motocykl. Może któryś z naszych przedszkolaków w przyszłości zasili szeregi policji.  

Narodowe czytanie

Nasze przedszkole włączyło się w akcję „Narodowe czytanie”. Jest to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej. Dzieci z grup Fasolki, Pomidorki i Marchewki wysłuchały fragmentu dzieła Gabrieli Zapolskiej pod tytułem „Moralność Pani Dulskiej”. Do udziału w czytaniu została zaproszona Pani Aneta Pawłowska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 oraz uczniowie szkoły Aleksandra i Karol. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem wysłuchały fragmentu książki oraz odpowiadały na pytania do tekstu.

Spotkanie ze Strażą Miejską

W naszym przedszkolu odbyło się spotkanie zerówek ze Strażą Miejską. Tematem spotkania było Bezpieczeństwo i właściwe zachowanie w różnych sytuacjach. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę poprzez odegranie razem z gośćmi scenek sytuacyjnych.

Propozycja Ubezpieczenia dla Dzieci w PM1

Szanowni Państwo, 

poniżej zamieszczamy ofertę ubezpieczenia grupowego dla naszych  przedszkolaków. 

Jest to ubezpieczenie od tego samego pośrednika, który był w zeszłym roku. 

Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki, umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką, wybierając opcję

„Chcę kupić nowe ubezpieczenie”

Poniżej link zakupowy do ubezpieczenia:

http://bezpieczny.pl/05483

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są o świadczenie dotyczące pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 – zakres dotyczy wszystkich dzieci w wieku od ukończenia 4 miesiąca do 7 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 25 roku życia. 

Na portalu bezpieczny.pl Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia
i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. Co ważne,
w ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci.

Przedszkole nie pośredniczy z zawarciu ubezpieczenia.

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica.

W przypadku trudności z zawarciem ubezpieczenia mogą Państwo skorzystać z technologii zdalnego wsparcia. Po przejściu na stronę bezpieczny.pl w e-ulotce wyświetlą się Państwu dane kontaktowe do lokalnego Pośrednika obsługującego naszą szkołę. Mogą Państwo skontaktować się z nim i otrzymać pomoc w zakupie ubezpieczenia i wypełnieniu wniosku, bez wychodzenia z domu
i na ekranie Państwa komputera.

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z :

Małgorzata Wiśniewska
Tel. 793 102 223

E-mail: mwisniewska@bezpieczny.pl

Harmonogram zebrań z Rodzicami!

Harmonogram zebrań organizacyjnych rok szkolny 21/22
 
Zebranie organizacyjne z Panią Dyrektor
dla Rodziców nowych dzieci
08.09 godz. 17.00 (sala gimnastyczna)
 
Grupa I Buraczki! – 08.09 godz.17.30
Grupa II Rzodkiewki!- 08.09 godz.17.30
Grupa III Szczypiorki! -08.09 godz. 17.30
 
Grupa IV Papryczki 07.09 godz.17.30
 
Grupa Fasolki! – 09.09 godz. 17.30
Grupa Marchewki! 09.09 godz. 17.30
Grupa Pomidorki! 09.09 godz. 17.30
 
Prosimy, aby do każdego dziecka przybył JEDEN RODZIC.
PRZYPOMINAMY O MASECZKACH I DEZYNFEKCJI RAK.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst
 
 
 
0
Liczba odbiorców
0
Aktywność
wynik dystrybucji
Promuj przy użyciu środków
 
 
Lubię to!
 
 
 
Komentarz
 
 
Udostępnij
 
 

Witajcie w Przedszkolu!

To już dziś I września!
Witamy po wakacjach wszystkich przedszkolaków!
Życzymy pełnego radości i przygód roku szkolnego 2021/2022
❤ ❤ ❤

!

Przygotowując się na jutrzejsze przybycie przedszkolaków dziś w godzinach wieczornych zostanie przeprowadzona dezynfekcja i ozonowanie wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w naszej placówce.
JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY O ZACHOWANIU ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
DYSTANS- DEZYNFEKCJA – MASECZKA

Przypomnienie o procedurach obowiązujących w PM1 w Pruszkowie !

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 i panującej nadal pandemii Covid-19

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie zwraca się z prośbą o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Pruszkowie 

Dystans – Dezynfekcja – Maseczka

Procedury bezpieczeństwa dostępne są w zakładce – dokumenty do pobrania lub tutaj 

!

„Co piszczy w trawie”.

W ramach realizacji Projektu „Łąka kwietna” odbył się konkurs plastyczno-fotograficzny

„Co piszczy w trawie”.

Dzieci wykonały piękne zdjęcia i uzupełniły pracę rysunkami i wyklejankami z różnych materiałów.

Wszystkim uczestnikom oraz laureatom serdecznie gratulujemy.

miejsce I- Natalia Głuchowska „Papryczki”

miejsce II- Lidia Szkiłądź „Cebulki”

miejsce III- Wiktor Pluciński „Pomidorki”

!

 

!

!