Deklaracja dostępności Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie

Przedszkole Miejskie nr 1 w Pruszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP http://pm1pruszkow.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 08.03.2019r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.08.2020r. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Wstęp:

Treści niedostępne cyfrowo:

 1. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści. 
 2. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. 
 3. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 4. Niektóre opisy odnośników w  niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują. 
 5. Brak dostępności mapy dojazdu.

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

 1. Filmy opublikowane przed 23 września 2020r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Pliki wideo z nagranych już transmisji nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani audio deskrypcji. 
 2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach do tworzenia prezezntacji, opublikowane przez 23 września 2020r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji podmiotu.
 3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 4. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r. 

Data aktualizacji: 15.03.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Przedszkole Miejskie nr 1 w Pruszkowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  http://pm1pruszkow.edu.pl  prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa: Grażyna Majchrzak

Zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej: 

Przewodniczący zespołu –  Grażyna Majchrzak

Zastępca Przewodniczącego- Emilia Dobrogosz Sosnowska

Członek zespołu- Edyta Gajowa

Członek zespołu- Andrzej Szymaniak

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Zapewnienie komunikacji z Przedszkole Miejskim  nr 1 może nastąpić na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w dowolnej formie określonej we wniosku lub protokole sporządzonym przez pracownika Przedszkola.

Każdy ma prawo: 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnianie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać: 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie 
 • wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępniania w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy  od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.                Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich  

Dostępność architektoniczna: 

Przedszkole Miejskie nr 1 w Pruszkowie ul. Jarzynowa 21                                                                                                   Budynek Przedszkola Miejskiego nr 1 w Pruszkowie jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest na obrzeżach miasta. Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej – autobus. Parking Przedszkola nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych słabowidzących. Na parkingu znajduje się 1 miejsce parkingowe, wydzielone i oznaczone jako miejsce postojowe  przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ( wjazd na parking i parkowanie nie wymaga wcześniejszego uzgodnienia).                                                                                                             

 Usytuowanie Miejsc: 1 miejsce parkingowe na parkingu przedszkola zlokalizowanym poza terenem placówki. Przy furtce na teren przedszkola nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.   

Przedszkole Miejskie nr 1 posiada jedno wejście główne posiadające podjazd przystosowany dla osób poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe nie są przystosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim, nie ma dzwonka umożliwiającego przywołanie pracownika do udzielenia asysty osobom z niepełnosprawnościami. Domofony do kontaktu z konkretnymi grupami i sekretariatem nie są na wysokości odpowiedniej dla osoby na wózku. Sekretariat Przedszkola znajduje się na I piętrze budynku. W budynku znajduje się winda, ale  jest przeznaczona do transportu żywności ( w szczególnych przypadkach udostępniana do przejazdu osobom niepełnosprawnym). W budynku na parterze  przy wejściu znajduje się jedna  toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. W 4 salach dydaktycznych znajduje się po 1 toalecie dla osób niepełnosprawnych.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.  W budynku przedszkola nie ma pętli indukcyjnych. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne :

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.