INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W
PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W PRUSZKOWIE

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i
ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego
dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR
Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Szkoła Przedszkole Miejskie nr 1 w Pruszkowie reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Jarzynowej 21, 05-800 Pruszków
tel. (22) 2991156
e-mail: p1.pruszkow@gmail.com
adres WWW: http://pm1pruszkow.edu.pl  

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1. pod adresem poczty elektronicznej: iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl
2. pisemnie na adres siedziby Administratora (z adnotacją: Inspektor ochrony danych).

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych odbywa się w związku z realizacją
statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.                                                        Prawo oświatowe   (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.).

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych odbywa się w celu realizacji przysługujących
uprawnień, bądź spełnienia przez Przedszkole Miejskie nr 1 w Pruszkowie obowiązków
określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan
jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt IV odbiorcami
Pani/Pana/Dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne
podmioty, które na podstawie stosownych przepisów prawa, przetwarzają dane osobowe
przekazane przez Administratora.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami
prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO
DANYCH OSOBOWYCH
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od
administratora:
1) dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych (art. 15 RODO),
2) sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych (art. 16 RODO),
3) usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz gdy administrator nie ma już
podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO)
4) ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy
prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana i przetwarzanie
jest niezgodne z prawem (art. 18 RODO),
5) przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych
przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 20 RODO), a
ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana/Dziecka danych (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować
go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VIII. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody,
zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego
wyrażenia, do wycofania zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana
danych do momentu jej wycofania.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i można
kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH                    NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Dziecka może być wymogiem:
• ustawowym,
• umownym,
• warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub
dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może
skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub
dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda
Pani/Pan swoich danych lub dziecka, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym – profilowaniu.

XII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich ani
organizacji międzynarodowych.

 

 Link do informacji dotyczących : Rodo w czasie pandemii Covid-19 dla sektora edukacji.