Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli miejskich w Pruszkowie będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego.

 • od 4 marca 2024 r. od godz. 8.00
 • do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00

Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki przedszkolnej przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

 

Wzorem lat ubiegłych rodzice będą mieli prawo wskazania 3 przedszkoli w procesie rekrutacji.

Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego z przedszkoli, które wskazali Rodzice we wniosku,  Prezydent Miasta skieruje dziecko do innego przedszkola, z zachowaniem odległości 3 km od miejsca zamieszkania.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

– kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 8. – kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
  • Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
  • Zasiłek rodzinny – 4 punkty.
  • Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.
  • Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
  • Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu – 8 punktów.
  • Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w Przedszkolu Miejskim:
   – może wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,
   – może zwrócić się z wnioskiem o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach do Prezydenta Miasta, który za pośrednictwem odpowiednich instytucji uzyska niezbędne informacje.

   Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała  punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

   Dzieci 6-letnie (z rocznika 2018), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz nie były kierowane do placówek niepublicznych będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych
   w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa.

   Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

   W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs ofert dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

   Postępowanie uzupełniające

   Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wyłącznie w przypadku, gdy w przedszkolu będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie zostaną uwzględnione.

   Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2024

Oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień przez dziecko 2024

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 2024.2025

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2024.2025