WYTYCZNE DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

 1. Zasady przyjmowania dzieci do grup wiekowych w okresie pandemii Covid – 19
 2. Grupa będzie liczyła 10 osób.
 3. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracujących pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu, i przedsiębiorstw produkcyjnych  realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciw działaniem i zwalczaniem COVID – 19.
 4. Rodzic wypełnia załączony wniosek o zapewnienie opieki przez placówkę w trakcie pandemii, który przekazują Państwo w kopercie bezpośrednio do przedszkola lub w formie elektronicznej na adres mailem  e.wolowiec@pm1pruszkow.edu.pl
 5. Dzieci przyjęte zgodnie z wytycznymi będą na stałe przypisane go danej grupy w czasie pandemii, w przypadku nieobecności lub rezygnacji dziecka w trakcie otwarcia przedszkola nie przyjmujemy nowych dzieci.

Drogi rodzicu pamiętaj:

 1. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola zabawek i innych przedmiotów z domu.
 2. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny oraz że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Przypominaj dziecku o częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na przywitanie.
 4. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania, czy kasłania do łokcia.
 5. Wyposaż swoje dziecko, które ukończyło 4 rok życia w indywidualną maseczkę podczas drogi do i z przedszkola.
 6. Nie posyłaj dziecka do przedszkola w przypadku, gdy miało ono styczność z osobą chorą lub na kwarantannie.
 7. Pamiętaj, że każda utworzona grupa pracuje od 7.00 do 17.00 w tym czasie dzieci są przyprowadzane i odbierane z tej grupy. Każda grupa pracuje w godzinach wynikających z potrzeb rodziców (analiza wniosku złożonego przez rodziców).
 8. Dzieci przebywają tylko w swojej grupie wraz ze stałymi opiekunami (nauczyciel, pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa).
 9. W przedszkolu zawieszone są ze względu na pandemię dyżury poranne i popołudniowe.
 10. Przy wejściu do przedszkola znajdować się będzie płyn do dezynfekcji rąk – każdy wchodzący do przedszkola dezynfekuje ręce.
 11. Do budynku przedszkola wchodzimy tylko wejściem głównym.
 12. Wchodząc do przedszkola Rodzice zachowują dystans odległości od siebie 2m w szatni (jednocześnie w szatni może przebywać 10 osób) . Pozostali czekają zachowując dystans odległości od siebie 2 m.
 13. Należy pamiętać, że znajdując się w budynku przedszkola rodzic musi korzystać ze środków ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk).
 14. Rodzicu pamiętaj, aby rozmawiać z dzieckiem na temat reżimu sanitarnego w przedszkolu
  (higiena osobista, korzystanie z zabawek i przedmiotów, które wskaże nauczyciel, nie przynoszenie do przedszkola swoich zabawek i nie wynoszenie niczego z przedszkola, nie przytulanie się, nie podawanie ręki na powitanie, nie pożyczanie przyborów piśmienniczych, nie zmienianie miejsc przy stole itp.).
 15. Dyrektor przedszkola za zgodą rodziców pisemnie wprowadza obowiązek mierzenia temperatury wszystkim przychodzącym dzieciom. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci, których temperatura ciała po zmierzeniu w przez pracownika nie przekroczy 37 o
 16. W przedszkolu w okresie pandemii nie myjemy zębów,
 17. Każde dziecko przynosi do przedszkola jednorazowe ręczniki papierowe ( nie korzystamy z ręczników wielorazowego użycia).
 18. Minimalna przestrzeń do zabawy dla dziecka, wypoczynku to 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna .
 19. zasady obowiązują do obwołania.
 20. RODZIC PRZYSYŁAJĄC DZIECKO DO PRZEDSZKOLA MUSI BYĆ ŚWIADOMY, ŻE NARAŻA SWOJE DZIECKO, SIEBIE, SWOJĄ RODZINĘ I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA NA MOŻLIWOŚĆ ZAKAŻENIA COVID-19.