Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021

W miesiącach wakacyjnych 2021 roku w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur według poniższego harmonogramu.

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny będą wydawane w sekretariacie macierzystego przedszkola/pobierane ze strony internetowej i przyjmowane w wyznaczonym miejscu w przedszkolu w terminie od 1 lutego 2021 roku do 14 lutego 2021* roku.

Rodzic ma możliwość zapisania dziecka na więcej niż jeden turnus wakacyjny.

We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję. Dla dzieci zgłoszonych będzie wskazane dyżurujące przedszkole, a pisemna informacja zostanie podana do wiadomości zainteresowanym w terminie do 2 marca 2021 roku.

Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

  • złożenia wypełnionego Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w terminie od 1 lutego 2021 roku do 14 lutego 2021 roku* w macierzystym przedszkolu,
  • wniesienia opłaty za świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) w terminie od 4 marca 2021 roku do 12 marca 2021 roku w dyżurującym przedszkolu lub przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich),
  • wniesienia opłaty za żywienie dziecka w terminie od 4 marca 2021 roku do 12 marca 2021 roku ( 11,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu) – w dyżurującym przedszkolu lub przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta.

Rodzice otrzymają w macierzystym przedszkolu informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów ich przyjmowania w dyżurującym przedszkolu.

Niewniesienie w/w opłat w wyznaczonych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Placówki macierzystej lub Wydział Edukacji.

* jeżeli koniec terminu do wykonania czynności prawnej przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (w następnym dniu roboczym)

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach w 2021 roku

 

*jeżeli koniec terminu do wykonania czynności prawnej przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (w następnym dniu roboczym).

 

Zarządzenie Nr 24.2020 w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego

REGULAMIN DYŻURU WAKACYJNEGO

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2021r_